1.    Základní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky užívání doplňků (dále jen „Podmínky“) stanovují práva a povinnosti Dodavatele a Objednatele v souvislosti s dodáním doplňku (dále jen „Doplněk“) na platformě Shoptet prostřednictvím Zprostředkovatele (dále jen „Shoptet“) v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).
  1. Dodavatelem se rozumí společnost mime digital s. r. o., se sídlem Masarykova 978, 664 61 Rajhrad, IČO 03362825, zapsané u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 84435, e-mail obchod@mimedigital.cz (dále jen „Dodavatel“).
  1. Objednatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která si prostřednictvím Shoptet objedná Doplněk.
  1. Smlouva může být uzavřena pouze s podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  1. Zprostředkovatelem se rozumí společnost Shoptet, a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 28935675, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 25395 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Shoptet“).
  1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva), která je uzavřena okamžikem objednání služby prostřednictvím Shoptet.

2.     Objednávání

 • Objednatel objednává Doplněk prostřednictvím Shoptet. Objednávka je vytvořena odesláním objednávkového formuláře.
  • Dodavatel potvrdí přijetí objednávky Objednatele elektronicky prostřednictvím Shoptet.
  • Vznik smlouvy mezi Dodavatelem a Objednatelem je podmíněn úspěšným dokončením objednávky prostřednictvím Shoptet.
  • U vybraných doplňků je po úspěšném dokončení objednání Objednateli vytvořen přístup do externí aplikace (dále jen „Aplikace“), ve které probíhá správa a nastavení Doplňku.

3.     Dodání

 • Dodání Doplňku je uskutečněno úspěšnou instalací na e-shop Objednatele prostřednictvím platformy Shoptet.
  • Dodavatel nenese odpovědnost za zpoždění při dodání způsobené chybou nebo nedostatečnými údaji uvedenými Objednatelem při zadání objednávky.
  • Objednatel je povinen vytvořit si zákaznický účet na webovém portále Shoptet, kde je povinen uvádět správné a pravdivé údaje. V případě změny údajů je povinen informace aktualizovat.

4.     Cena a platba

 • Objednatel bere na vědomí, že cena se skládá z Ceny za propojení a z Ceny za poskytování Doplňku.
  • Cena za propojení je stanovena a uvedena na Shoptet zvlášť pro každý Doplněk. Cena se vztahuje vždy k jednomu e-shopu. Tato cena je uvedena bez DPH a je účtována zprostředkovatelem Shoptet v pravidelných intervalech, dle volby Objednatele při objednání Doplňku.Cena za poskytování se počítá podle míry využití Doplňku formou Kreditového systému. Základní cena 1 kreditu je 1,20 Kč bez DPH, cena každého následující kreditu se odvíjí dle Ceníku v Příloze č. 1 – Kreditový systém (dále jen „Příloha“), která je nedílnou součástí Obchodních podmínek.Vyčerpané kredity jsou hrazeny zpětně za každý kalendářní měsíc na základě vystavené faktury ze strany Dodavatele.Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu ceny za Doplňky.
  • Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu ceny za Doplňky.
  • Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu ceny za Doplňky.

5.     Reklamace a Odstoupení od smlouvy

 • V případě Reklamace je Objednatel povinen neprodleně kontaktovat Dodavatele prostřednictvím e-mailové adresy obchod@mimedigital.cz. Dodavatel reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od okamžiku doručení reklamace Objednateli, pokud se strany nedohodnou jinak.
  • Objednatel má právo na Odstoupení od smlouvy kdykoliv v průběhu užívání Doplňku, a to odinstalací Doplňku v administraci svého e-shopu u Shoptet.
  • Dodavatel má právo na Odstoupení od smlouvy v případě nedostatečného počtu kreditů v účtu Objednatele po dobu delší, než 30 dnů.

6.     Užívání služby

 • Objednatel je povinen užívat Doplněk v souladu s platnými zákony a obecnými podmínkami obchodování.
  • Objednatel je povinen chránit své přístupové údaje do Aplikace ke svému uživatelskému účtu. Pokud má Objednatel podezření, že byl jeho účet zneužit, je povinen to neprodleně nahlásit Dodavateli. Objednatel je povinen respektovat autorská práva a práva duševního vlastnictví v souvislosti s užíváním služby a elektronického produktu podle autorského zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně̌ některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů znění́ (dále jen „Autorské́ dílo“).
  • Objednatel není oprávněn kopírovat, distribuovat nebo jakkoliv jinak zneužívat, ani měnit službu a Doplněk bez výslovného souhlasu Objednatele.
  • Dodavatel uděluje Objednateli nevýhradní oprávnění k běžnému užívání Doplňku. Oprávnění je časově omezeno na dobu trvání Smlouvy.
  • Dodavatel je oprávněn k jednostrannému odstoupení od Smlouvy v případě jakéhokoliv porušení těchto podmínek užívání služby.

7.     Ochrana osobních údajů

8.     Vyloučení odpovědnosti

 • Dodavatel odpovídá pouze za vlastnosti Doplňku, které jsou výslovně uvedeny prostřednictvím Shoptet.
  • Objednatel je neprodleně (nejpozději do 24 hodin) po objednání a úspěšné instalaci Doplňku povinen zkontrolovat fungování. Pokud se Objednatel domnívá, že má Doplněk vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Dodavateli.
  • Dodavatel nenese odpovědnost za správnost informací obsažených v doplňku ze strany Objednatele.

9.     Závěrečná ustanovení

 • Veškerá ujednání mezi Dodavatelem a Objednatelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený na základě Smlouvy nese prvky mezinárodní spolupráce, pak strany sjednávají, že se budou řídit právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Pokud je některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení. Neplatné nebo neúčinné ustanovení bude nahrazeno takovým ustanovením, které se co nejvíce blíží účelu a významu původního ustanovení.
  • Znění Podmínek může Dodavatel upravovat či měnit, doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.
  • Objednatel má povinnost pravidelně sledovat aktuální podobu Podmínek na stránkách Dodavatele.
  • Tyto Podmínky jsou platné od

Příloha č. 1 – Kreditový systém

 1. Tato Příloha č. 1 – Kreditový systém (dále jen „Příloha“) upravuje podmínky pro nákup kreditů a platbu za ně. Následující tabulka uvádí ceny za 1 kredit v Kč bez DPH v závislosti na počtu objednaných kreditů:
Počet dobitých kreditůCena za 1 kredit bez DPH
0 – 1001,20 Kč
101 – 2001,00 Kč
201 – 10000,90 Kč
1001 – 100000,80 Kč
10001 a více0, 70 Kč
 • Při nové registraci Objednatele je Objednateli připsáno 100 kreditů zdarma.
 • Platba za kredity probíhá na základě vystavené faktury ze strany Dodavatele vůči Objednateli, a to vždy za uplynulý kalendářní měsíc zpětně podle počtu vyčerpaných kreditů.
 • Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen za kredity.
 • Nákupem kreditů Objednatel potvrzuje, že se seznámil Obchodními podmínkami.
 • Tato Příloha je nedílnou součástí Obchodních podmínek užívání doplňků společnosti mime digital s. r. o.
 • Tato příloha je platná od 15. 5. 2023.